Follow

🍎Hétvégi online oktatásunk előtt egy kis kikapcsolódás - Somogyország-Balaton. Szép hétvégét nektek is! 👍😀🍀Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla 🙋‍♂️🙋‍♂️

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!