Follow

"Az emberiség lelki fejlődésének legelső lépése az önzetlenül végzett szolgálat." Sathya Sai Baba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!