Follow

Most van 15 éve, hogy feleségemmel közös útra léptünk az élet színpadán , és azóta az elején néhány vitát kivéve , szeretetben , jókedvűen, szabad mozgásteret mindkettőnknek meghagyva élünk békében, az Isteni útnak szentelve közösen összekapcsolt életünket ! Köszönöm az Úrnak és kíváló feleségemnek ezt a pazar időszakot az életemben ! Üdvözlettel felétek ...Kovács Béla 👍😃🙋‍♂️🍀🙏

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!