Follow

Ma is munka... Az itt látható központ, várni fog benneteket : Önzetlen Szolgálati Központként, Oktatási Központként, Művészeti Központként, és az ETV. Televíziós Rádiós Stúdióként. Szeretettel felétek Gunics Zsuzsa és Kovács Béla. 👍😀😀🙋‍♂️🍀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!