Follow

Berecz Anti barátommal tervezzük az elő rádió adásokat. Szép estét nektek is! Üdvözlettel Kovács Béla 😀🙋‍♂️🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!