Follow

“Amikor Isten dicsőségéről énekeltek, a rossz bacilusok elpusztulnak a levegőben, és a levegő megtisztul, mintha antibiotikumos kezelésben részesülne.” „Az Isten nevének ismétléséből keletkező isteni rezgések a világ minden részére eljutnak. Isten neve, melyet énekeltek, sokak szívét megtisztítja. Énekeljetek Isten dicsőségéről! Ha így tesztek, nagy segítséget nyújtotok az egész világnap.”
„Tekintsetek mindenre úgy, mint Isten akaratára! Bármi történjen is veletek” Sai Baba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!