Follow

Szegeden Borak Betty kiváló kolléganönkkel sikeres megbeszélés. Országos méretű dologra készülünk ketten Bettyvel. Most indulunk Kaposvárra és Siófokra ez ügyben tárgyalni. Szép estét nektek is!😀🙋‍♂️🍀Üdvözlettel Zsuzsa, Betty és Kovács Béla 😀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!