Follow

Kedves lányok, hölgyek , édesanyák, sok boldogságot kívánok nektek nő nap alkalmából ! Én csak jót kaptam tőletek, a közel 61 évem alatt, és ezt külön köszönöm !👍😊 Üdvözlettel Kovács Béla 😃🙋‍♂️🍀🍀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!