Follow

Bizony-bizony ! 👍😊 Szoktam mondani: Fegyvertelen emberrel nem vívok szellemi párharcot ! Egy úriember biztosra nem fogad ! 😃😃😂😂 Szép és eredményes napot nektek is ! Üdvözlettel Kovács Béla 😃🙋‍♂️🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!