Follow

Munka után bevásárlás hétvégére. Szép hétvégét nektek is! Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla. 👍😀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!