Follow

Kedves Magyarságot- tudatosságot - egészséget - spirituális életvitelt és ilyen könyveket keresők ! 🙏
Véleményem szerint csak mögé kéne nézni, hogy, ki csupán fotel forradalmár és pénz harácsoló a tanfolyamával, iskolájával, Facebook és YouTube csatornájával, könyveivel együtt. - ÉS - ki heti rendszerességgel több évtizeden át önzetlen szolgálatot , szociális munkát végző, az emberek javát szolgáló rendszeres ingyenes előadásokat tartó, a tanításait és nézeteit saját magais betartó ember! 👍😃😃😃

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!