Follow

“A spiritualitás a minden létezővel való egység felismerésére tett törekvést jelenti. Csakis az Egy létezik. Az egész teremtett világ az Egyből fakad.” Sathya Sai Baba

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!