Follow

Szeles az Isteni természet. Két munka között újfent egy kis Dunaparti séta. Szép és eredményes napot nektek is! Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla 👌😀🍀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!