Follow

Somogyországban 1999-ben a két hiteles, kiváló lelkületű Karaul Táltos. - - 🔴 Sólyomfi Nagy Zoltán Karaul Táltos, aki a Somogyországi Koppány nembéli Karaul Tokmak Horváth fia János György által felavatott /és Karaul Táltosként utódjául kijelölt hiteles személynek köszönöm, hogy lehetővé tette ezen pazar fényképek közzétételét! 🙏Áldás
m.facebook.com/story.php?story

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!