Follow

🔴 Életük az üzenetük ! - Hiteles előadók véleményt alkotnak az életről ! - Érdemes meghallgatni!😊🙏🍀 - MASTODON SZABAD RÁDIÓ spreaker.com/episode/22158657

· Oyakodon · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!