Follow

Szép napot nektek is! 🙂🍀 Úton két ügyintézés között. Üdvözlettel Gunics Zsuzsa és Kovács Béla 😀🍀🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!