Follow

A világ egyik elsőszámú tanítója Avatarja Sathya Sai Baba...otthonában fogadja a föld minden tájáról milliós nagyságrendben érkező embereket.🙏😊🍀

youtube.com/watch?v=BBZfYMGoGg

· Oyakodon · 0 · 0 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!