Follow

Elég volt ! A mai nappal lemondtuk a tv-és előfizetésünket ! 👍😃😃 Marad a YouTube ...szép estét mindenkinek ! Üdvözlettel Kovács Béla 🙋‍♂️🍀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!