Follow

Miért nem győzhetők le az igazságkeresők - David Icke:
“ Az uralkodó rendszerek igyekeznek az emberekben rejlő erőt úgy elnyomni, hogy megosztják őket, például politikai pártokkal, ideológiákkal, vallásokkal. Így aztán az emberek értékes energiájukat az egymás elleni harcra pazarolják, indulataik elszabadulnak, egymást ütik, rugdossák, köpködik, miközben az uralkodó politikai elit röhög a markába, hiszen pontosan ezt akarta. Gyűlöletkeltéssel olyan mély félelmet keltenek az emberekben.....

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!