Follow

Az utolsó száguldás a Balatonon..., utána úszás...szép napot nektek is ! 👍😃😃🍀🙋‍♂️Zsuzsa és Kovács Béla facebook.com/100009442544895/p

· · Oyakodon · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!