Follow

Paulinyi Tamás és R.Kárpáti Péter ...csináltak velem egy riportot pár hete. Jó szívvel ajánlom. Üdvözlettel Kovács Béla 😊🍀🍀🍀 youtu.be/iT6NzAO0EkI

· · Oyakodon · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!