Follow

Elindultunk Balatonról hazafelé...délután Thay Box edzés. Szép napot nektek is !👍😀😀🍀🙋‍♂️🙋‍♂️Üdvözlettel Zsuzsu és Kovács Béla

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!