Follow

Kapolcsi Művészeti Fesztivál...a két KOVÁCS...👍😀😀😀Szép napot nektek is ! 🙋‍♂️🍀

@Bela108 Vele csináltattam a gyerekemnek patkót!😄 Jó kovács!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon-Magyar Szabad Független Közösség

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!